семинар Религия и политика на Балканите през Късната античност

В цикълът от лекции ще бъдат предтавени важни за променящата се през Късната античност империя проблеми, представящи връзката между религиозното и политическото.

Лекциите ще се провеждат от 17.00 часа в сградата на ул. Московска 45. Можете да се включите и през Zoom https://zoom.us/j/93415907103

 

29 ноември 2022 г.

Иван Вълчев

Религия и политика в долноднавските римски провинции през 284–324 г.

17 януари 2023 г.

Златомира Герджикова

Религия и политика в използването на топосната литургия като инструмент за християнизация през IV в.

21 февруари 2023 г.

Иво Топалилов

Религиозно и политическо в пропагандната идеология на Теодосий I

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018