Издателска политика

 

LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите е нова on-line енциклопедия за популяризиране на научни знания в областта на Късната античност, свързани с Балканския регион. Изданието е ориентирано към специалисти от целия свят, като представя приоритетно научни разработки на учени от държавите от Югоизточна Европа. С предимство при подбора на публикации се ползват изследвания, които предлагат ново и значимо научно познание, имат обобщават характер и тематично са посветени на Балканския регион в периода на Късната античност.

Статиите са групирани на следния принцип:

основна статия – представя оригинално или обобщаващо изследване;

допълваща статия – статия, която е продължение на вече публикувана такава, представя нов материал или нова теза, допълваща или противоположна на вече публикуваната;

индекси – информативни статии, позволяващи по-лесното и ползотворно използване на енциклопедията; тези статии не представят научна теза.

Основен език на енциклопедията е английският, като статиите на българските учени ще бъдат публикувани и на български език, на гръцките – и на гръцки, на румънските – и на румънски, на турските – и на турски, на сръбските – и на сърбо-хърватски, на албанските – и на албански. Допускат се публикации и на други езици – немски, френски, италиански, испански и т.н., но статията задължително трябва да бъде  преведена на английски и на поне един от балканските езици

Целта на екипа на енциклопедията е да създаде международна видимост на учените от балканските държави и да осигури пространство за научна изява на изследователите, работещи в периода на Късната античност. Чрез публикуване на научни разработки на няколко езика целиме те да бъдат използвани както от академичните среди – утвърдени и млади учени, постдокторанти, докторанти и студенти, учени, работещи в музеи, така и от преподаватели, представители на държавните и общински институции, работещи в областта на културно-историческото наследство и др.

Процедура за рецензиране

Всички предложени за публикация научни материали преминават през две нива на оценка. Един от редакторите проверява дали публикацията отговаря на хронологичния и тематичен обхват на LABedia, както и на публично оповестените технически изисквания. Редакторът попълва т.нар. „Карта за приемане на статия“. Резултатът може да е отхвърляне на публикацията поради тематично и/или хронологическо несъответствие; връщането ѝ за доработване, при неизпълнение на техническите изисквания; предаването ѝ за научно рецензиране. Двойно анонимното рецензиране се осъществява чрез попълване на съответната рецензионна карта. Рецензентите допускат или не научния материал за публикация. Ако двете рецензии са противоречиви се определя трети рецензент и неговото мнение е окончателно. Рецензентите трябва да са утвърдени учени в съответната научна област, като националната им принадлежност е без значение.

Водещ критерий при публикуването на даден материал е приносът му за обогатяване на академичното знание в съответната област. При оценката на текста личната и академичната мотивация на автора за предлагането му за печат в LABedia не са фактор, който ще бъде взет предвид.

 

 

Редколегия

Златомира Герджикова, гл. редактор

Иво Топалилов

Светослав Риболов

Калин Стоев

Димитър Илиев

Misha Rakochia

Haluk Chetinkaya

Silvana Blazhevska

Irina Ackim

Йоанис Каминис

Научни критерии

Етичен код

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018